Jeśli znajdziecie Państwo na innej polskiej stronie internetowej jednakowy model za niższą cenę i wyślecie nam link do tej strony, otrzymają Państwo atrakcyjny rabat na wybrany przez siebie model biokominka. Propozycja ta nie dotyczy kominków aukcyjnych lub uszkodzonych.

Slovensky Česky Deutsch English Hungary Polski
KOSZYK ZAKUPÓW

Ogólne warunki handlowe

Ogólne warunki handlowe

dotyczące sprzedaży towaru za pośrednictwem strony internetowej  www.design-biokrby.sk (zwanej dalej Sklepem Internetowym)

(zwane dalej „Warunkami”)

 

Operator

Operatorem sklepu internetowego jest firma:

 

Biokamin EU s.r.o.

Panónska cesta 34

851 04 Bratysława

REGON: 44 507 445

NIP  SK2022730270

wpisana do Rejestru Handlowego Sądu Rejonowego Bratysława I, wydział Sro, nr 55614/B

Tel.: 00421 905 619 808

email: info@design-biokrby.sk

strona internetowa: www.design-biokrby.sk

 

Bank:

 

 

 

(zwana dalej Sprzedawcą)

 

1. Postanowienia wstępne

1.1. Niniejsze warunki regulują prawa i obowiązki pomiędzy Sprzedającym a osobą fizyczną lub prawną, która dokona zakupu towaru za pośrednictwem Sklepu Internetowego należącego do Sprzedającego. (zwany dalej Kupującym)

1.2. Prawa i obowiązki, które nie zostały określone w niniejszych warunkach, są regulowane przepisami wynikającymi z ustawy nr 513/1991 Dz. U. Kodeksu Handlowego wraz z późniejszymi zmianami

 

2. Sposób zawierania umowy

2.1. Kupujący za pośrednictwem Sklepu Internetowego wybiera towar, który poprzez włożenie do koszyka, wypełnienie danych potrzebnych przy rejestracji, a następnie wysłanie ich Sprzedawcy, tworzy zamówienie. Jeśli z przyczyn technicznych lub innych powodów Kupujący nie ma dostępu do Sklepu Internetowego, może wysłać zamówienie drogą elektroniczną (wiadomość e-mail) na adres info@design-biokrby.sk,, zawierającą dokładną specyfikację towaru, jego ilość oraz dane kontaktowe.

2.2 Zamówienie Kupującego uważa się za propozycję zawarcia umowy.

2.3. Kupujący jest upoważniony do anulowania, zmiany lub uzupełnienia zamówienia do 24 godzin od momentu jego wysłania. Kupujący powinien poinformować Sprzedającego telefonicznie o jakiejkolwiek zmianie dokonanej w zamówieniu, a następnie wysłać protokół drogą elektroniczną na adres :info@design-biokrby.sk

2.4. Kupujący wysyłając zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu wypełniania praw i obowiązków wynikających z umowy oraz w celu przekazywania mu informacji o produktach i usługach Sprzedającego.

2.5. Sprzedający, bez zbędnej zwłoki, po przyjęciu zamówienia od Kupującego, wyśle Kupującemu potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

2.6. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia może zostać wysłane drogą elektroniczną, pocztą, faksem lub telefonicznie według uznania Sprzedającego. Wysłanie potwierdzenia przyjęcia zamówienia może oznaczać również połączenie telefoniczne pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, w którym Sprzedający informuje Kupującego o przyjęciu zamówienia.

2.7. Po wysłaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia umowa kupna-sprzedaży zostaje uznana za zawartą.

2.8. Jeśli którakolwiek z części zamówienia będzie zawierać błędy lub będzie niekompletna, Sprzedający poinformuje Kupującego o konieczności wprowadzenia zmian lub uzupełnienia zamówienia. Po uzupełnieniu zamówienia do Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

2.9. Jeśli Kupujący nie usunie błędów w zamówieniu w terminie do 7 dni od momentu zgłoszenia ich przez Sprzedającego, zamówienie jego będzie uważane za bezpodstawne i nie zostanie zrealizowane.

2.10. Jeśli Sprzedający nie jest w stanie dostarczyć zamówionego towaru na podstawie zamówienia, Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Kupującego.

2.11. Sprzedający ma prawo zrezygnować z realizacji zamówienia, jeśli klient nie spełnił swoich zobowiązań w stosunku do Sprzedającego w przeszłości.

2.12 Jeżeli kupujący przy zakupie obowiązujący numer rejestracyjny, relację sprzedającego przepisy Kodeksu Handlowego.

3. Cena zakupu

3.1 Strony umowy uzgodniły, że Kupujący dokonuje zakupu towaru od Sprzedającego w cenie podanej w Sklepie Internetowym i w zamówieniu oraz w czasie wysłania tego zamówienia Sprzedającemu.

3.2. Jeśli Kupujący nie odbierze towaru z siedziby Sprzedającego, Kupujący jest zobowiązany do pokrycia, poza kosztami zakupu, również koszty transportu.

3.3. Opcje transportu, jak również cennik każdego transportu są dostępne na stronie Sklepu Internetowego podczas tworzenia zamówienia, w sekcji Koszyk. Jeśli koszty transportu nie zostały podane, mogą być wyliczone i wysłane Kupującemu na życzenie.

3.4. Jeśli Kupujący wyśle zamówienie z podanym sposobem transportu: „Koszt transportu zostanie obliczony później”, Sprzedający, bez zbędnej zwłoki, prześle wyliczenie kosztów transportu zgodnie z życzeniem Kupującego. Kupujący ma 7 dni na akceptację kosztów transportu.

3.4.1. Jeśli Kupujący nie zaakceptuje kosztów transportu lub w ciągu 7 dni nie określi swojego stanowiska w tej kwestii, jego zamówienie nie zostanie uznane bezpodstawne i nie zostanie zrealizowane.

3.5. Kupujący ma do wyboru 3 sposoby transportu związane z zapłatą ceny zakupu oraz kosztu transportu: odbiór osobisty, pobranie, przedpłata na konto.

3.5.1. Jeśli Kupujący wybierze odbiór osobisty, powinien zapłacić za towar przy odbiorze u Sprzedającego.

3.5.2. Jeśli Kupujący wybierze przesyłkę za pobraniem, powinien zapłacić za towar wraz z kosztami przesyłki bezpośrednio u kuriera przy odbiorze towaru.

3.5.3. Jeśli Kupujący wybierze przedpłatę na konto, jest zobowiązany do zapłaty ceny zakupu wraz z kosztami transportu po otrzymaniu informacji od Sprzedającego, najpóźniej jednak w dniu wysyłki. W innym przypadku towar nie zostanie wysłany, co spowoduje opóźnienie realizacji zamówienia.

3.5.3.1. Przedpłaty na konto można dokonać przez PayPal lub kartę płatniczą korzystając z usługi Cardpay.

3.5.3.1.1. Usługa Cardpay jest świadczona za pośrednictwem wirtualnego terminalu banku Tarta Banka, w związku z czym Kupujący może dokonać płatności kartami VISA, VISA ELECTRON, MASTERCARD, MAESTRO lub Diners Club International®.

3.5.3.1.2. Kupujący dokonuje przedpłaty na konto przez Cardpay na wirtualnym terminalu banku Tatra Banka, natychmiast po wysłaniu zamówienia w Sklepie Internetowym Sprzedającego  lub w późniejszym terminie na konto podane w wiadomości otrzymanej w związku ze złożeniem zamówienia, dostępne na kącie Kupującego w sklepie internetowym, najpóźniej jednak w dniu wysyłki, w innym razie towar nie zostanie wysłany do Kupującego, co spowoduje opóźnienie realizacji zamówienia.

3.6. Kupujący jest zobowiązany prawidłowo i terminowo zapłacić cenę zakupu oraz koszty wysyłki. Zobowiązanie się Kupującego do zapłaty ceny zakupu za towar wraz z kosztami wysyłki uznaje się za spełnione w momencie rejestracji płatności na koncie Sprzedającego, tzn. wraz z zaksięgowaniem środków finansowych na koncie bankowym lub po dokonaniu płatności gotówką. Jeśli Kupujący nie wywiąże się w terminie ze swojego zobowiązania finansowego wynikającego z umowy, Sprzedający jest upoważniony domagać się od Kupującego pokrycia kosztów związanych ze opóźnieniem oraz zapłaty kary umownej w wysokości 0,05% za każdy dzień zwłoki.

3.7. Sprzedającego obowiązuje zastrzeżenie prawa własności zgodnie z §445 Kodeksu Handlowego z tym, że prawo własności do przedmiotu umowy Kupujący nabędzie w chwili zapłacenia pełnej ceny zakupu za towar.

3.8. Faktura, która jednocześnie stanowi list przewozowy, zostanie dostarczona Kupującemu wraz z przedmiotem umowy.

 

4. Dostawa towaru

4.1 Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć towar Kupującemu w terminie, który jest podany przy każdej poszczególnej pozycji towaru w Sklepie Internetowym. Czas dostawy rozpoczyna się następnego dnia po potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedającego.

4.2. Jeśli wybrano „odbiór osobisty”, Kupujący jest zobowiązany do ustalenia ze Sprzedającym daty i godziny odbioru towaru.

4.3. Odpowiedzialność za szkody na towarze przechodzi na Kupującego, jeśli Sprzedający przekaże towar przewoźnikowi, aby ten dostarczył towar na miejsce wskazane przez Kupującego.

4.4. Kupujący jest zobowiązany do terminowego odbioru przesyłki. Przy odbiorze towaru, Kupujący powinien sprawdzić stan opakowania, taśm lub zabezpieczeń, a ewentualne  uszkodzenie opakowania natychmiast zgłosić kurierowi. W dalszej kolejności powinien sprawdzić czy zawartość opakowania jest zgodna z zamówieniem (ilość i wygląd towaru) oraz czy towar jest wolny od wad. Jeśli dostarczony towar nie zgadza się z zamówieniem lub Kupujący zauważy ewidentne wady towaru, jest on zobowiązany zgłosić ten faktu w formie pisemnej na liście przewozowym.

4.5. Jeśli Kupujący nie odbierze towaru, czas realizacji zamówienia wydłuży się w związku z czym Sprzedający jest uprawniony domagać się od Kupującego pokrycia kosztów związanych ze opóźnieniem oraz zapłaty kary umownej w wysokości 0,05% za każdy dzień zwłoki.

 

5. Gwarancja, wady, reklamacja

5.1. Jeśli uszkodzenie lub częściowa wada towaru nie są widoczne przy jego odbiorze, Kupujący powinien bez zbędnej zwłoki poinformować o tym fakcie Sprzedającego, jednak nie później niż w ciągu 10 dni od dnia dostarczenia towaru Sprzedającemu. Sprzedający wraz z przedstawicielem dostawcy spisze protokół szkody. Po otrzymaniu protokołu Sprzedający zadecyduje o sposobie usunięcia wady towaru, a o swojej decyzji poinformuje Kupującego.

5.2. Sprzedający udziela gwarancji na towar na okres dwudziestu czterech (24) miesięcy. Okres gwarancyjny rozpoczyna się w dniu odbioru towaru przez Kupującego. Od dnia odebrania przez Sprzedającego reklamowanego towaru do dnia rozpatrzenia reklamacji i poinformowania o jej wyniku Kupującego okres gwarancyjny nie jest naliczany.

5.3. Gwarancja nie obejmuje wad towaru, które wynikają z jego użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem lub niezgodnego z zasadami określonymi w instrukcji obsługi.  Gwarancja nie obejmuje również uszkodzeń mechanicznych, spowodowanych wystawieniem towaru na działanie promieni słonecznych lub promieniowania elektromagnetycznego, a także mechanicznych czy innego rodzaju niepożądanych ingerencji w towar.

5.4. W przypadku towaru sprzedawanego w niższej cenie z powodu pewnej wady, okres gwarancyjny wynosi dwadzieścia cztery (24) miesiące, przy czym gwarancja, poza punktem 5.3, nie obejmuje również wad, z powodu których cena towaru została obniżona. Informacja o tej wadzie powinna znaleźć się w umowie kupna-sprzedaży.

5.5. W razie powstania wad na towarze podczas okresu gwarancyjnego, Kupujący jest upoważniony do reklamowania wady w siedzibie Sprzedającego. Aby dokonać reklamacji towaru, Kupujący musi przedłożyć dowód zakupu towaru, kartę gwarancyjną oraz spisać protokół opisujący wadę towaru. Kupujący jest zobowiązany do zwrotu towaru wraz z całym dołączonym wyposażeniem /akcesoriami/.

5.6. Sprzedający zobowiązuje się do usunięcia wad bez zbędnej zwłoki, najpóźniej jednak do 30 dni. Zamiast usuwania wady, Sprzedający może wymienić wadliwy towar za nowy. Jeśli reklamacja dotyczy wady, która nie uniemożliwia użytkowania towaru, ale nie można jej usunąć, Kupujący ma prawo do uzyskania rabatu na ten towar z ceny zakupu.

5.7. Jeśli naprawa wadliwego towaru lub jego wymiana na taki sam produkt nie jest możliwa, Sprzedający może odstąpić od umowy poprzez wystawienie faktury korygującej na rzecz Kupującego w wysokości aktualnej ceny towaru w dniu przyjęcia reklamacji. Przez aktualną cenę towaru rozumie się cenę towaru w dniu przyjęcia reklamacji lub cenę towaru o porównywalnych parametrach technicznych do reklamowanego towaru. Wybór towaru o porównywalnych parametrach technicznych przysługuje Sprzedającemu, od tej decyzji nie można się odwołać.

5.8. Jeśli Sprzedający nie naprawi reklamowanego towaru w okresie gwarancyjnym do 30 dni, taki towar zostaje uznany za niemożliwy do naprawienia, a Kupujący ma prawo do jego wymiany na nowy identyczny towar lub wystawienia faktury korygującej zgodnie z punktem 5.7.

5.9. Jeśli wadliwy towar zostanie wymieniony na nowy, okres gwarancyjny rozpoczyna się w dniu odbioru nowego towaru. Do nowego towaru zostanie również wystawiona nowa karta gwarancyjna.

5.10. Jeśli Sprzedający uzna, że reklamowany towar nie posiada wad lub nie spełnia warunków reklamacji, reklamację uznaje się ze bezpodstawną, a reklamowany towar zostanie Kupującemu zwrócony.

5.10.1. Jeśli reklamacja dokonana w czasie pierwszych 12 miesięcy od dnia zakupu towaru została odrzucona, do decyzji o reklamacji na koszt Sprzedającego zostanie dołączona opinia rzeczoznawcy.

5.10.2. Jeśli reklamacja dokonana po okresie 12 miesięcy od dnia zakupu towaru została odrzucona, w decyzji o reklamacji Sprzedający poda osobę, do której można wysłać towar do ekspertyzy.  Sprzedający pokryje koszty ekspertyzy poniesione przez Kupującego, jeśli ten przedstawi stosowną dokumentację.

 

6. Odstąpienie od umowy

6.1. Kupujący jest uprawiony do odstąpienia od umowy w terminie do 10 dni od dnia odebrania towaru. Jeśli Kupujący zamówił towar, który był przygotowany na indywidualne zamówienie według specyfikacji i zaleceń Kupującego, nie może on odstąpić od umowy.

6.2. Jeśli Kupujący odstąpi od umowy, jest zobowiązany doręczyć towar na własny koszt do siedziby Sprzedającego, w nienaruszonym, kompletnym stanie, bez śladów użytkowania, w pierwotnym zamkniętym opakowaniu. Jednocześnie musi przedłożyć Sprzedającemu dokument potwierdzający odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży podpisany przez Kupującego.

6.3. Sprzedający po sprawdzeniu towaru, dokona zwrotu kwoty zapłaconej za towar, która jest podana w zamówieniu, najpóźniej w terminie do 15 dni od dnia dostarczenia towaru.

6.4 Sprzedający nie jest uprawniony do dostarczania towarów i odstąpienia od umowy, jeżeli towary są sprzedawane w międzyczasie.

 

7. Postanowienia końcowe

7.1. Niniejsze warunki wchodzą w życie w dniu umieszczenia ich na stronie Sklepu Internetowego.

7.2. W przypadku niniejszej umowy zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa słowackiego oraz postanowienia Kodeksu Handlowego.

7.3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za stracony zysk, utratę okazji lub inne pośrednie czy bezpośrednie straty powstałe w wyniku niezrealizowania zamówienia lub powstałe w inny sposób.

7.4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków zgodnie ze swoją wolą, tzn. zmienić, usunąć i/lub zmodyfikować całość lub część tych warunków bez dalszego zwracania uwagi, przy czym zamówienia będą rozpatrywane na podstawie warunków z dnia wysłania zamówienia przez Kupującego do Sprzedającego.

 

 

8. Polityka prywatności
Celem przetwarzania danych osobowych jest wykorzystanie ich do realizacji umowy konsumenckiej, którą sprzedawca zawrze z kupującym, tworząc zamówienie w tym sklepie internetowym. Ta umowa konsumencka stanowi również podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych kupującego. Przekazywanie danych osobowych kupującego jest wymogiem umownym, który jest wymagany do zawarcia umowy. Podanie danych osobowych jest warunkiem wstępnym zakupu w sklepie internetowym sprzedawcy. Jeśli kupujący nie dostarczy sprzedającemu wszystkich wymaganych informacji osobistych, może to skutkować zawarciem umowy kupna.
Sprzedawca przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą nr. 18/2018 w sprawie ochrony danych osobowych i przetwarzania wyłącznie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy konsumenckiej.
Sprzedawca przetwarza zwyczajowe dane osobowe kupującego.
Dane osobowe kupującego przechowywane są w systemie informacyjnym sprzedającego przez 10 lat.
Kupujący ma prawo i możliwość aktualizowania danych osobowych w trybie online na stronie internetowej, w sekcji klienta, rejestracji lub w innej formie (drogą elektroniczną, na piśmie).
Dane osobowe mogą być przekazywane stronom trzecim w celu dostarczenia umowy konsumenckiej firmom kurierskim (kurierom).
Dane osobowe kupującego nie są ujawniane.
Kupujący ma prawo uzyskać od sprzedawcy potwierdzenie, jakie dane osobowe kupującego są przetwarzane w e-sklepie sprzedającego. Kupujący ma prawo dostępu do tych danych, a także informacje o tym, co celem jest przetwarzane, kategorie danych są przetwarzane, do którego dane osobowe pod warunkiem, o ile dane osobowe są przechowywane, czy istnieje zautomatyzowany indywidualnych decyzji, w tym profilowania.
Pierwsze dostarczenie powyższych danych osobowych do kupującego jest bezpłatne. Ponowne podanie danych osobowych, o które poprosi kupujący, zostanie obciążone opłatą administracyjną w wysokości 5 EUR.
Kupujący może wymagać od sprzedawcy poprawienia lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych dotyczących kupującego. Kupujący może zażądać usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczyć przetwarzanie takich danych. Kupujący może również wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.
Przetwarzanie danych osobowych przez nabywców jest również niezbędne do celów archiwizacji (w celu spełnienia obowiązku sprzedawcy wynikającego z ustawodawstwa słowackiego, na przykład przechowywania dokumentów księgowych przez 10 lat). Jeśli kupujący prosi o usunięcie danych osobowych przetwarzanych w związku z umową kupna, jego roszczenie może zostać odrzucone.
Kupujący ma prawo do ograniczenia przetwarzania dostawcy swoich danych osobowych, jeśli kupujący kwestionuje prawdziwości danych osobowych przez okres umożliwiający sprzedawcą w celu sprawdzenia poprawności danych osobowych.
Kupujący ma prawo do uzyskania danych osobowych dotyczących jego / jej, które podał sprzedawcy w uporządkowanym, powszechnie używanym i przeznaczonym do odczytu maszynowego formacie. Kupujący ma prawo przekazać te dane osobowe innemu operatorowi, jeśli jest to technicznie możliwe.
Kupujący ma prawo do wyrażenia sprzeciwu, jeżeli ich dane osobowe są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego. Może również wyrazić sprzeciw, jeżeli jego dane osobowe są przetwarzane w celu uzasadnionego interesu sprzedającego.
Kupujący, podejrzewając, że jego dane osobowe są niesłusznie przetwarzane, może złożyć wniosek o ochronę danych osobowych w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych.
Powyższe informacje na temat ochrony danych osobowych odnoszących się do stosunków przedumownych (tj rejestracji w e-sklepie dla celów przyszłego zakupu lub żądanie, na przykład zapotrzebowanie na oferty oraz informacje dotyczące towarów i usług sprzedawcy).
W celu zapewnienia właściwego funkcjonowania sprzedawcy biznesu Internet można przechowywać sprzęt nabywcy małych plików danych - plików cookie, dzięki czemu można robić zakupy przez jakiś czas przechowywania danych dotyczących działalności i ustawień (np Zaloguj się, język, rozmiar czcionki, itp.). Sklep internetowy sprzedawcy wykorzystuje pliki cookie, aby zapamiętać ustawienia kupującego użytkownika i niezbędne funkcje sklepu internetowego lub do celów marketingowych. Kupujący może usunąć wszystkie pliki cookie zapisane na swoich urządzeniach i skonfigurować przeglądarkę internetową na swoim urządzeniu, aby zapobiec ich zapisywaniu. W takim przypadku kupujący może wymagać ręcznej modyfikacji niektórych ustawień podczas ponownej wizyty w sklepie internetowym, a niektóre usługi lub funkcje sklepu internetowego mogą nie działać.

8. Polityka prywatności

Celem przetwarzania danych osobowych jest wykorzystanie ich do realizacji umowy konsumenckiej, którą sprzedawca zawrze z kupującym, tworząc zamówienie w tym sklepie internetowym. Ta umowa konsumencka stanowi również podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych kupującego. Przekazywanie danych osobowych kupującego jest wymogiem umownym, który jest wymagany do zawarcia umowy. Podanie danych osobowych jest warunkiem wstępnym zakupu w sklepie internetowym sprzedawcy. Jeśli kupujący nie dostarczy sprzedającemu wszystkich wymaganych informacji osobistych, może to skutkować zawarciem umowy kupna.Sprzedawca przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą nr. 18/2018 w sprawie ochrony danych osobowych i przetwarzania wyłącznie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy konsumenckiej.Sprzedawca przetwarza zwyczajowe dane osobowe kupującego.Dane osobowe kupującego przechowywane są w systemie informacyjnym sprzedającego przez 10 lat.Kupujący ma prawo i możliwość aktualizowania danych osobowych w trybie online na stronie internetowej, w sekcji klienta, rejestracji lub w innej formie (drogą elektroniczną, na piśmie).Dane osobowe mogą być przekazywane stronom trzecim w celu dostarczenia umowy konsumenckiej firmom kurierskim (kurierom).Dane osobowe kupującego nie są ujawniane.Kupujący ma prawo uzyskać od sprzedawcy potwierdzenie, jakie dane osobowe kupującego są przetwarzane w e-sklepie sprzedającego. Kupujący ma prawo dostępu do tych danych, a także informacje o tym, co celem jest przetwarzane, kategorie danych są przetwarzane, do którego dane osobowe pod warunkiem, o ile dane osobowe są przechowywane, czy istnieje zautomatyzowany indywidualnych decyzji, w tym profilowania.Pierwsze dostarczenie powyższych danych osobowych do kupującego jest bezpłatne. Ponowne podanie danych osobowych, o które poprosi kupujący, zostanie obciążone opłatą administracyjną w wysokości 5 EUR.Kupujący może wymagać od sprzedawcy poprawienia lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych dotyczących kupującego. Kupujący może zażądać usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczyć przetwarzanie takich danych. Kupujący może również wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.Przetwarzanie danych osobowych przez nabywców jest również niezbędne do celów archiwizacji (w celu spełnienia obowiązku sprzedawcy wynikającego z ustawodawstwa słowackiego, na przykład przechowywania dokumentów księgowych przez 10 lat). Jeśli kupujący prosi o usunięcie danych osobowych przetwarzanych w związku z umową kupna, jego roszczenie może zostać odrzucone.Kupujący ma prawo do ograniczenia przetwarzania dostawcy swoich danych osobowych, jeśli kupujący kwestionuje prawdziwości danych osobowych przez okres umożliwiający sprzedawcą w celu sprawdzenia poprawności danych osobowych.Kupujący ma prawo do uzyskania danych osobowych dotyczących jego / jej, które podał sprzedawcy w uporządkowanym, powszechnie używanym i przeznaczonym do odczytu maszynowego formacie. Kupujący ma prawo przekazać te dane osobowe innemu operatorowi, jeśli jest to technicznie możliwe.Kupujący ma prawo do wyrażenia sprzeciwu, jeżeli ich dane osobowe są przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego. Może również wyrazić sprzeciw, jeżeli jego dane osobowe są przetwarzane w celu uzasadnionego interesu sprzedającego.Kupujący, podejrzewając, że jego dane osobowe są niesłusznie przetwarzane, może złożyć wniosek o ochronę danych osobowych w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych.Powyższe informacje na temat ochrony danych osobowych odnoszących się do stosunków przedumownych (tj rejestracji w e-sklepie dla celów przyszłego zakupu lub żądanie, na przykład zapotrzebowanie na oferty oraz informacje dotyczące towarów i usług sprzedawcy).W celu zapewnienia właściwego funkcjonowania sprzedawcy biznesu Internet można przechowywać sprzęt nabywcy małych plików danych - plików cookie, dzięki czemu można robić zakupy przez jakiś czas przechowywania danych dotyczących działalności i ustawień (np Zaloguj się, język, rozmiar czcionki, itp.). Sklep internetowy sprzedawcy wykorzystuje pliki cookie, aby zapamiętać ustawienia kupującego użytkownika i niezbędne funkcje sklepu internetowego lub do celów marketingowych. Kupujący może usunąć wszystkie pliki cookie zapisane na swoich urządzeniach i skonfigurować przeglądarkę internetową na swoim urządzeniu, aby zapobiec ich zapisywaniu. W takim przypadku kupujący może wymagać ręcznej modyfikacji niektórych ustawień podczas ponownej wizyty w sklepie internetowym, a niektóre usługi lub funkcje sklepu internetowego mogą nie działać.

 

9. ALTERNATYWNE ROZWIĄZANIE SPORTU KONSUMENCKIEGO


1 lutego 2016 r. Ustawa nr. 391/2015 Coll. w sprawie alternatywnych metod rozwiązywania sporów konsumenckich i zmian niektórych ustaw. Celem tej ustawy jest stworzenie nowych możliwości dla konsumentów rozwiązać spór ze sprzedającym szybko, sprawnie, a przede wszystkim mniej lub formalny ładunek. przy minimalnym koszcie. Chodzi o osiągnięcie odpowiednio rozwiązania łagodzącego. umowy między konsumentem a sprzedawcą w celu rozstrzygnięcia sporu, który za zgodą obu stron, wraz z jego brzmieniem, staje się wiążącą podstawą prawną.
podmioty ADR prawa są Urząd Regulacji odwetu Network Urząd regulacji łączności elektronicznej i usług pocztowych oraz Słowackiej Inspekcji Handlowej. Ponadto słowacka Inspekcja Handlowa jest w stanie resztkowa jednostka, co oznacza, że ​​będą one upoważnione do rozstrzygnięcia takich sporów i gdzie nie ma kompetencji innych organów, z wyjątkiem sporów wynikających z umów o świadczenie usług finansowych.


10. Usunięcie konsumenta z umowy

Kupujący - konsument
Imię i nazwisko, tytuł: ............................................ .................................................. .............................
Miejsce zamieszkania: ............................................... .................................................. .......................................
Telefon: ................................................ .................................................. .......................................
E-mail: .............................................. .................................................. .........................................

Rezygnuje z umowy z

Sprzedawca: Biokamin EU s.r.o. Identyfikator firmy: 44507445


Numer odbioru gotówki: .............................................. .................................................. ..................
Numer zamówienia: ............................................... .................................................. ...............................
Data sprzedaży: ............................................... .................................................. ...................................

Etykietowanie zwróconych towarów:

.................................................. ....................................... ........... .................................................. .........


Powód zwrotu:

Towar nie działa Towar nie podoba mi się Znaleziono / znalazłem tańsze

Towar nie pasuje do opisu w tym punkcie:
kolejny powód:


Cena zakupu do zwrotu:
przelewem bankowym na numer konta bankowego: IBAN .......................................... ............................
w gotówce na adres sprzedającego ............................................ ............................................................................................ ..................
Data i podpis nabywcy - konsumenta

Masz prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni. Okres odstąpienia upływa 14 dni po przejęciu towaru przez Ciebie lub wyznaczoną stronę trzecią, z wyjątkiem przewoźnika.

Korzystając z naszego prawa do wycofania, poinformuj nas o swojej decyzji o odstąpieniu od tej umowy z jednoznacznym oświadczeniem. W tym celu możesz użyć tego przykładowego formularza wypłaty.

Okres odstąpienia zostanie utrzymana, czy wysłać zawiadomienie o skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Po wycofaniu się zwróci wszelkie płatności, które dokonane w związku z zawarciem umowy, w szczególności ceny nabycia z uwzględnieniem kosztów dostarczenia towaru do Ciebie. Nie dotyczy to dodatkowych kosztów, jeśli wybrałeś inny rodzaj dostawy, na przykład najtańszą, wspólną metodę dostawy, którą oferujemy. Płatności zostaną zwrócone niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, kiedy otrzymamy zawiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy. Ich płatność zostanie dokonana w taki sam sposób, jak kupujący wykorzystany do zapłaty. Nie ma to wpływu na prawo kupującego do uzgadniania ze sprzedawcą innej metody płatności, jeśli kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych opłat.

Płatności za zakupione towary zostanie wypłacona po otrzymaniu zwróconego towaru z powrotem na nasz adres lub po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego wysłanie towaru z powrotem, co nastąpi wcześniej.